Planétka Mia

Pedagogický projekt zameraný na vzdelávanie detí zážitkom.

Kurz je vhodný pre deti od 2,5 do 5 rokov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.

Keď sa dieťa hrá so svojim rodičom,

prežíva najkrajšie chvíle v živote.

Pre deti od 2,5 do 5 rokov,

ktoré milujú tvoriť, učiť sa a objavovať.

Zapájame všetky zmysly

a rozvíjame ich po stránke kognitívnej, emočnej a motorickej.

Keď sa dieťa hrá so svojim rodičom, prežíva najkrajšie chvíle v živote. A mamina, keď má na to čas a pokojnú myseľ vie, že pre neho robí tú najdôležitejšiu vec.


Prežiť tieto spoločné chvíle radosti a tvorivosti chceme ponúknuť v projekte zameranom na prirodzené učenie a rozvoj dieťaťa v prítomnosti svojej mamy.


Cieľom je príprava na vstup do materskej školy so zameraním na rozvoj myslenia, sústredenia, manuálnych zručností a sociálnych kompetencií.

Planétka Mia je pedagogický projekt, ktorý je zameraný na vzdelávanie detí a to zážitkom. Každá hodina má vlastnú tému, ktorá je pripravená pre deti pútavo s ohľadom na vekové osobitosti. Trvá 60 minút a je rozdelená na 2 časti- rozumovú a výtvarnú.

 

Pomocou rôznych didaktických pomôcok vytvárame zážitok z učenia sa. Zapájame všetky zmysly a rozvíjame ich po stránke kognitívnej, emočnej a motorickej. Počas hodiny deti pracujú s rôznymi certifikovanými pomôckami a skladačkami, riešia úlohy, čítajú si, rozprávajú sa, pracujú samostatne ale aj v skupine.

 

Zároveň hravo, pomocou výtvarnej činnosti, rozvíjame kreativitu a motorické zručnosti. Kreatívna časť je zameraná na výrobu konkrétneho detského dielka podľa zadania a inštrukcií, primerane veku dieťaťa.

Kurz vedie Peťa Reis

Lektorka Baby Balance a Planétka Mia

Kurz je vhodný pre deti od 2,5 do 5 rokov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.